Közérdekű adatok

 1. Szervezeti, személyzeti adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
   Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal
   • Székhely: Vértessomló, Rákóczi út 63.
   • Címe: 2824 Várgesztes, Arany János utca 47.
   • Telefon: 34/593-030, fax: 34/593-031
   • Központi elektronikus levélcím (e-mail): hivatal@vargesztes.hu
   • Honlapcím: www.vargesztes.hu
  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, valamint az egyes szervezeti egységek feladatai
   A Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal Várgesztesi Kirendeltség szervezete
   • dr. Auer Zsolt Dénes jegyző
   • Wachterné Meizl Mónika, gazdálkodás
   • Bajusz Mónika, adó ügyek
   • Szemán Attiláné, adó ügyek
   • Klementi Kitti igazgatási ügyek, népesség-nyilvántartás, pénztár
  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend
   A polgármester előzetes telefonos egyeztetés alapján fogadja a polgárokat (telefon: 34/593-030)
   A Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal Várgesztesi Kirendeltség ügyfélfogadási rendje
   • Várgesztes, Arany János utca 47.
   • Hétfő: 13-16 óráig
   • Kedd: 08-12 óráig
   • Csütörtök: 08-12 óráig
   • Pénztári nap: szerda, 09-11 óráig
   • Telefon: 34/593-030, fax: 34/593-031
   A Hivatal szervezete
   • Klementi Kitti igazgatási ügyek, népesség-nyilvántartás, pénztár
   • Telefon: 34/593-030
   • e-mail: hivatal@vargesztes.hu
  5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
   • Polgármester: Rising Károlyné
   • Várgesztes, Arany János utca 47. (telefon: 34/593-030)
   • Képviselők: Dr. Balázs Gabriella alpolgármester, Hartdégen Ákos, Pintér Zoltán, Katzer Ákos
   • Német nemzetiségi képviselők: Pillmann József elnök, Hartdégen Sándorné, Pillmann Imre
  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
   • Várgesztesi Német Nemzetiségi Óvoda
   • Vezető: Pillmann Katalin
   • Telefon/Fax: 34/223-052
   • Web/E-mail: gesztesovi@freemail.hu
  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   Nincs
  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
   Nincs
  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
   Nincs
  10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai
   • Szervezet megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
   • Székhely: Tatabánya
   • Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
   • Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
   • Telefon: 06-34-515-100
   • Fax: 06-34-515-109
   • Központi e-mail: hivatal@komarom.gov.hu
   • Honlap: www.kormanyhivatal.hu
   A törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv adatai
   • Szervezet megnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
   • Székhely: Tatabánya
   • Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
   • Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
   • Telefon: 06-34-515-100
   • Fax: 06-34-515-109
   • Központi e-mail: hivatal@komarom.gov.hu
   • Honlap: www.kormanyhivatal.hu
 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat és az ügyrend hatályos és teljes szövege
   A feladatot, hatáskört, alaptevékenységet meghatározó alapvető jogszabályok
   • 1949. évi XX. Tv. A Magyar Köztársaság Alkotmányáról
   • 1990. évi LXV. Tv. A helyi önkormányzatokról
   • 2004. évi CXL. Tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
   • 1959. évi IV. Tv A Polgári Törvénykönyvről
   • 1990. évi XCIII. Tv. Az illetékről
   • 1987. évi XI. Tv. A jogalkotásról
   • 1964. évi III. Tv. Az építésügyről
   • 1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
   • 1995. évi LIII. Tv. A környezet védelmének általános szabályairól
   • 1995. évi LVII. Tv. A vízgazdálkodásról
   • 1993. évi LXXIX. Tv. A közoktatásról
   • 1993. évi III. Tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
   • 1997. évi XXXI. Tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
   • 2004. évi I. Tv. A sportról
   • 2005. évi XVIII. Tv. A távhőszolgáltatásról
   • 1995. évi XCI. Tv. Az állategészségügyről
   • 1993. évi CXIV. Tv. Az állattenyésztésről
   • 1996. évi LIII. Tv. A természet védelméről
   • 2000. évi XXV. Tv. A növényvédelemről
   • 1997. évi CLIV. Tv. Az egészségügyről
   • 1993. évi LV. Tv. A magyar állampolgárságról
   • 1982. évi Tvr. Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
   • 1952. évi IV. Tv. A házasságról, a családról és a gyámságról
   • 1999. évi XLIII. Tv. A temetőkről és a temetkezésről
   • 1992. évi LXVI. Tv. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
   • 1992. évi LXIII. Tv. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
   • 1990. évi V. Tv. Az egyéni vállalkozásról
   • 1997. évi CLV. Tv. A fogyasztóvédelemről
   • 1993. évi LXXVII. Tv. A nemzeti etnikai kisebbségek jogairól
   • 1993. évi LXXVIII. Tv. A lakások, helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
   • 1999. évi LXXXIV. Tv. A közúti közlekedési nyilvántartásról
   • 1999. évi LXIX. Tv. A szabálysértésekről
   • 2007. évi CXXIII. Tv. A kisajátításról
   • 1999. évi LXIII. Tv. A közterület felügyeletről
   • 1988. évi I. Tv. A közúti közlekedésről
   • 1992. évi XXXVIII. Tv. Az államháztartásról
   • 2000. évi C. Tv. A számvitelről
   • 2003. évi XCII. Tv. Az adózás rendjéről
   • 1991. évi LXXXII. Tv. A gépjárműadóról
   • 1991 évi LXXIX. Tv. A földadóról
   • 1990. évi LXXXVII. Tv. Az árak megállapításáról
  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
   Hivatalunkra a közzétételi kötelezettség nem vonatkozik
  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
   Várgesztes Község Önkormányzatának önként vállalt feladatai
   1. Szociális ellátás területén
    1. Segélyezés
     1. Tehetséges, szociálisan rászoruló tanulók továbbtanulási támogatása
     2. Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat
    2. Szolgáltatási feladatok
     1. átmeneti elhelyezés
     2. éjjeli menedékhely
     3. idősek átmeneti otthona
     4. családok átmeneti otthona
     5. falugondnoki szolgálat
    3. Egyéb támogatási formák
     1. Társadalmi célú pályázat
     2. Sportcélú pályázat
   2. Közoktatás területén
    1. Alapfokú művészeti oktatás
    2. Pedagógiai Szakszolgálat (gyógypedagógiai tanácsadás és korai fejlesztés, nevelési tanácsadás, logopédia, utazó gyógypedagógiai ellátás)
   3. Egészségügy területén
    1. Háziorvosi Rendelő működtetése
  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok
  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
   Nincs
  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
   1. Képviselő-testület SZMSZ-e
   2. Hatályos rendeletek
   3. Képviselő-testület határozatai
   4. Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
  9. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
  10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk
  11. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
   nincs
  12. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
   Hivatalunkra a közzétételi kötelezettség nem vonatkozik
  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
   • Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal Várgesztesi Kirendeltség
   • 2824 Várgesztes, Arany János utca 47.
   • Sy István jegyző
   • Telefon: 34/593-030
   • e-mail: hivatal@vargesztes
  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
   Hivatalunkra a közzétételi kötelezettség nem vonatkozik
  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   Ezen adatok szabadon felhasználhatók, szerződéskötésre nincs szükség
  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
   Hivatalunkra vonatkozóan nincs ilyen lista
 3. Gazdálkodási adatok
  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók
  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
  3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok
  4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama: Az 5 millió Ft feletti szerződések adatai, céljelleggel juttatott támogatások
   Ezen közzétételi kötelezettség alá eső adat vagy információ jelenleg nincs
  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
   Ezen közzétételi kötelezettség alá eső adat vagy információ jelenleg nincs
  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
   Ezen közzétételi kötelezettség alá eső adat vagy információ jelenleg nincs
Nincs esemény rögzítve!

Blue Combat Day

2024. July 5., Friday 05:58

Oroszlányban rendezi meg július 13-án a Blue Combat Day elnevezésű rendőrségi programot a Komárom-Esztergom vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Bővebben

Fogászat

2024. July 1., Monday 07:17

Július 2-ától változik a rendelési idő.

Bővebben

Címünk

Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal
2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

 • Hétfő: 13 - 16 óráig
 • Kedd: 8 - 12 óráig
 • Csütörtök: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek